teraz otwarte do godz. 23:00 tel. 530 555 883 rezerwacje online

REGULAMIN
korzystania z Klubu Malta Squash

Zasady ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu Malta Squash.
 2. Wstęp do Klubu jest możliwy wyłącznie po zapoznaniu się z Regulaminem.
 3. Klub czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00-23.00 oraz w niedziele w godzinach 8.00-20.00. Klienci mogą korzystać z klubu na 15 minut przed otwarciem i zobowiązani są do opuszczenia klubu najpóźniej 30 minut po godzinie zamknięcia obiektu.
 4. Podstawą do korzystania z klubu jest posiadanie karnetu lub uiszczenie jednorazowej opłaty. Opłaty za karnety nie podlegają zwrotowi.
 5. Z usług Klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoba niepełnoletnia może korzystać z usług Klubu za pisemną zgodą swojego opiekuna prawnego. Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką rodzica lub opiekuna.
 6. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, handlu i akwizycji, naklejania i pozostawiania reklam oraz przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 7. W klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów.
 8. Sprzętu i urządzeń Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu.
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osób korzystających z urządzeń i zajęć w Klubie.
 10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie.
 11. Klient zobowiązany jest do przechowywania swoich rzeczy w udostępnionych szafkach tylko na czas pobytu w klubie.
 12. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
 13. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników klubu i trenerów.
 14. Ze względów higienicznych oraz bezpieczeństwa korzystanie z natrysków powinno odbywać się w obuwiu do tego przeznaczonym
 15. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 16. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje Manager Malta Sqush.

Zasady rezerwacji i korzystania z kortów do squasha

 1. Rezerwacji dokonać można on-line, telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio w recepcji.
 2. Podczas rejestracji w Malta Squash, Klient zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz aktualny numer telefonu.
 3. Rezerwacja kortu na jedną godzinę oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 min.
 4. W przypadku anulacji rezerwacji kortów Klienci proszeni są o powiadomienie recepcji klubu Malta Squash najpóźniej dobę przed terminem rezerwacji.
 5. Przed rozpoczęciem gry Klub zaleca przeprowadzenie prawidłowej rozgrzewki oraz używanie podczas gry ochronnych okularów.
 6. Zabrania się wnoszenia na kort napojów, butelek z płynami do picia mogących zanieczyścić kort oraz pozostawiania na jego podłodze zegarków, ręczników, telefonów komórkowych oraz wszelkich innych przedmiotów mogących utrudniać grę i powodować zagrożenie zdrowia graczy.
 7. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Zasady korzystania z karnetów:

 1. Karnety i opłacone rezerwacje upoważniające do korzystania z kortów wystawiane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby.
 2. Karnet zrealizować można w danych przedziałach godzinowych do 16:00 i weekend oraz OPEN.
 3. Karnety wydawane są na 4 / 8 i 12 wejść ze zdefiniowaną datą realizacji.
 4. Przenoszenie opłaconych godzin w inne przedziały godzinowe niż te, na które jest wykupiony karnet nie jest możliwe.
 5. Stałe rezerwacje należy opłacać karnetami.
MALTA SQUASH Poznań – Galeria Malta

Galeria Malta

Poziom 2
ul. Maltańska 1
61-131 Poznań

halo@maltasquash.pl
Godziny otwarcia:
pon-pt: 7:00-24:00
sobota/niedziela: 8:00-22:00